Podstawowe strażaków ratowników OSP – 08.02. – 31.03.2019 r.

Informujemy, że w terminie od dn. 08.02.2019 r.  do dn. 31.03.2019 r. w tutejszej Komendzie odbędzie się szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych (w tym szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego i test w komorze dymowej).


Najważniejszym elementem odpowiedniego przygotowania do szkolenia jest uzyskanie skierowania wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku – wzór można pobrać  tutaj  lub wersję edytowalną tutaj.

 

Uwaga !

Dokumenty:

   – skierowanie,

   – zaświadczenie lekarskie,

   – ubezpieczenie,

   – kartę szkolenia wstępnego z zakresu bhp,

należy składać do wydziału operacyjnego tut. komendy najpóźniej do dnia 25.01. br. Złożone później nie będą rozpatrywane, a słuchacz nie zostanie dopuszczony do zajęć.

 

Jednym z warunków koniecznych do ukończenia szkolenia będzie zaliczenie testu w komorze dymowej. Termin i miejsce tego zaliczenia zostaną podane na zajęciach.

Egzamin kończący szkolenie zostanie przeprowadzony w dniu 31.03.2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu, tel.: 75 644 33 00 – prosić o połączenie z wydziałem operacyjnym.