Sezon grzewczy

Porady strażaków w sezonie grzewczym Drukuj Email

Uszkodzone lub niedrożne kominy, niesprawna wentylacja czy urządzenia grzewcze, a także wadliwe podłączenie do komina lub jego brak to najczęstsze przyczyny zaczadzeń i pożarów.
O to, by nasz dom był bezpieczny powinniśmy zadbać zwłaszcza teraz, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy.

Sezon grzewczy każdego roku związany jest ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te, obok strat materialnych, stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów związanych jest z eksploatacją urządzeń grzewczych w porze nocnej lub też pozostawionych bez nadzoru osób dorosłych.
Przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę, czy:

 • przewód kominowy jest drożny,
 • nie występują uszkodzenia komina,
 • do komina nie został wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
 • rury dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia prze palne stropy, ściany lub dachy,
 • paleniska zostały odpowiednio zainstalowane do przewodów kominowych i wentylacyjnych,
 • przy drzwiczkach wyciorowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel, itp.) – co najmniej 4 razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku.

Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan – butan.

Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych. W odniesieniu do budynków mieszkalnych muszą być spełnione następujące warunki:

 • w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe. Butle te powinny być podłączone do instalacji. Niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionych gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej,
 • odległość butli od powierzchni promieniujących ciepłem (tj. grzejniki, piece, itp.) oraz elementów instalacji elektrycznej, które mogą powodować iskrzenie (tj. włączniki elektryczne, gniazda wtykowe, dzwonki elektryczne, itp.) powinna wynosić co najmniej 1 m
 • jeżeli butlę umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach lub ściance szafki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką,
 • butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem lub dostępem dzieci, itp.,
 • temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawić butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 st. C,
 • butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu.

Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w:

 • szybach instalacyjnych budynków,
 • pomieszczeniach sypialnych i kotłowniach,
 • garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe,
 • na strychach.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe należy regularnie wietrzyć,
 • jeżeli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu obowiązuje zakaz używania ognia,
 • po zakończeniu używania odbiorników gazu należy zamknąć wszystkie kurki gazowe.

W przypadku butli po gazie płynnym (pustych) należy zachować te same zasady bezpieczeństwa co w przypadku butli napełnionych, gdyż zawierają one opary gazu.

Elektryczne urządzenia ogrzewcze – zasady bezpiecznej eksploatacji.

Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności w obsłudze, ustawiania urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe działanie samej instalacji. Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad:

 • zachować odległość co najmniej 0,5 m od materiałów palnych,
 • ustawiać grzewcze urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach,
 • nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy,
 • osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych.

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń grzewczych.

Przypadki zatrucia czadem nasilają się w okresie sezonu grzewczego.

 

Informacja dotycząca zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla – „Czad cichy zabójca”