Projekty budowlane

Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej art. 6 ust. 2 i zostało opracowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Rozporządzenie określa zakres, zasady i tryb uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

 1. rodzaje obiektów, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia,
 2. tryb i zakres dokonywania uzgodnień przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 3. szczegółowe zasady powoływania i odwoływania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i nadzorowania ich działalności,
 4. szczegółowe zasady prowadzenia kontroli przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nad uzgadnianiem projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Projekty budowlane uzgadniane są przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rzeczoznawca po uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu w zakresie zagospodarowania działki lub terenu, jest obowiązany wysłać w ciągu 14 dni do właściwej komendy wojewódzkiej PSP zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego.
Nadzór nad działalnością rzeczoznawców sprawuje Komendant Główny PSP przy pomocy Komendantów Wojewódzkich PSP. Komendant Główny PSP może udzielić rzeczoznawcy upomnienia lub skierować go na ponowny egzamin, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działalności, a gdy wymienione nieprawidłowości miały wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów – może go odwołać z funkcji rzeczoznawcy i unieważnić jego akt powołania.

Uzgodnienia wymagają następujące rodzaje projektów budowlanych:

 1. budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II;
 2. budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;
 3. budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 4. budynku niskiego zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych;
 5. obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;
 6. budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
  a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
  b) występuje zagrożenie wybuchem;
 7. garażu wielopoziomowego;
 8. obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych;
 9. parkingu dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne;
 10. przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
 11. tunelu o długości ponad 100 m.

W wypadku rozbudowy lub przebudowy obiektów, o których mowa powyżej, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót jest niezbędne sporządzenie projektu budowlanego.

Na wniosek projektanta lub inwestora mogą być uzgadniane projekty budowlane nie wymienione powyżej.
Zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych regulują odrębne przepisy.
W § 5 ust. 1 rozporządzenia ustalono dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu określone przez projektanta, które stanowią podstawę do uzgodnienia, obejmujące w szczególności:

 1. powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji,
 2. odległość od obiektów sąsiadujących,
 3. parametry pożarowe występujących substancji palnych,
 4. przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego,
 5. kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji,
 6. ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
 7. podział obiektu na strefy pożarowe,
 8. klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
 9. warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
 10. sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
 11. dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
 12. wyposażenie w gaśnice;
 13. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 14. drogi pożarowe.

Zgodnie § 8 ust. 1 rozporządzenia funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a ponadto:

 1. odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba kieruje do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Do wniosku, o którym mowa, powinny być dołączone:

 1. dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie,
 2. kwestionariusz osobowy według wzoru stosowanego w Państwowej Straży Pożarnej,
 3. wykaz opracowań lub publikacji z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonanych w związku z dotychczasową działalnością.

Oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy dokonuje powołana w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komisja do Spraw Rzeczoznawców, na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu.
Przewodniczącym Komisji jest dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Pozostałych członków Komisji, w liczbie co najmniej 5 osób powołuje i odwołuje Komendant Główny PSP na wniosek przewodniczącego Komisji.
Komendant Główny PSP, na wniosek przewodniczącego Komisji, powołuje do sprawowania funkcji rzeczoznawcy osobę, która uzyskała pozytywny wynik oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy i wydaje akt powołania stwierdzający posiadanie odpowiedniego przygotowanie zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.
Rejestr wydanych aktów powołania prowadzi Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP oraz przekazuje do komend wojewódzkich PSP aktualny wykaz rzeczoznawców, który może być udostępniany jednostkom organizacyjnym i osobom zainteresowanym dokonaniem uzgodnienia projektu budowlanego.
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawca jest zobowiązany do systematycznego zaznajamiania się ze zmianami w przepisach prawa i zasadach wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskiwania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu znajomości tych zmian, przeprowadzonego przez ww. Komisję, nie rzadziej niż co 5 lat.

 

(Źródło: KG PSP)

Do pobrania: