Zaświadcz. ze zdarzenia

Wydanie zaświadczenia o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu

Przekazanie przedmiotowej informacji na piśmie stanowi urzędowe potwierdzenie faktów wymaganych przepisem prawa, dlatego też zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się zaświadczenie. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.), od zaświadczeń pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, że od pozostałych zaświadczeń – do których należy zaliczyć zaświadczenie o szkodach pożarowych – stawka wynosi 17 zł. Należy także podkreślić, że wspomnianych czynności nie wymieniono wśród przedmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej.

Pieniądze za wydanie zaświadczenia należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Bolesławiec lub przelać na konto nr :

98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

Powyższe nie wyklucza możliwości uzyskania nieodpłatnej informacji na temat okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, np. poprzez zapoznanie się uprawnionego pracownika /osoby zainteresowanej/ z dokumentami w danej sprawie, udostępnionymi do wglądu w siedzibie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Do pobrania: